Hormoni

Hormoni su produkti sekrecije endrokrinih žlezda organizma. Mogu se podeliti na hormone koji imaju regulatornu funkciju (metabolizam soli, vode, ugljenih hidrata, lipida i proteina), na hormone koji imaju ulogu u kontroli rasta i razvoja organizma, na hormone koji imaju integrativno svojstvo, što znaci da više hormona deluje na regulisanje jedne funkcije ili jednog organa.

Medusobna povezanost nije karakteristicna samo za endokrini, vec i za nervni sistem. Lucenje hormona može da bude odgovor i na stanje gladi, infekcije, trauma, fiziološkog stresa i na proces (polne) reprodukcije.

U našim laboratorijama radimo analize sledećih hormona:

T4 – fT4 – tiroksin - hormon štitne žlezde koji se u plazmi nalazi vezan za protein i u slobodnoj formi;
T3 – fT3 – trijodotronin - hormon štitne žlezde koji se u plazmi nalazi vezan za protein i u slobodnoj (free) formi;
TSH – tiroid stimulirajuci hormon – luce celije prednjeg režnja hipofize;
Anti TPO, Tg – At – su parametri koji se odreduju za dijagnostikovanje autoimunih oboljenja tireoidee, narocito Hashimoto, tireoiditis i Gravesovo oboljenje;
TSH – receptorska antitela - autoantitela koja mogu stimulisati ili blokirati tireotropne receptore, stimulisati rast tireoidee i inhibirati vezivanje TSH;

Tireoglobulin – glikoprotein – koji se sintetiše i cuva u koloidu folikula štitne žljezde.
PTH – parathormon – hormone paratireoidee. Ima važnu ulogu u regulaciji metabolizma kalcijuma i fosfora;
Beta HCG – humani horionski gonadotropin je protein kojeg luci tkivo posteljice, a naziva se i hormonom trudnoce. Najvažnija mu je funkcija podrška žutom telu u jajniku koje u prvih sedam do devet dana trudnoce luci hormon progestron ( tzv. cuvar trudnoce ).
FSH – folikulostimulirajuci hormon;
LH – izlucivanje ova dva hormona je pod direktnom kontrolom hipotalamusa;
Progesteron – hormon koji se normalno stvara u jajnicima i placenti;
Estradiol – se sintetiše primarno u ovarijumima ali  i u kori nadbubrežne žlezde.
Progesteron – ženski polni hormon spada u grupu estrogena sintetiše se u ovarijumima.
Testosteron – je androgeni hormon cija se sinteza kod muškaraca odvija u Leydigovim stranicama testisa pod kontrolom LH, a kod žena se znatno manja kolicina sintetiše u granuloza stranicama folikla, kod oba pola, u kori nadbubrežnih žlezda. U krvi se nalazi oko 2 % slobodnog testosterona, a preostali deo vezan je na belancevine albumin i globulin (SHBG). Kod žena služi u dijagnostici razloga neplodnosti, sindroma policisticnih jajnika, Klinefelterov sindrom te kod sumnje na tumore jajnika tako i nedovoljnu funkciju jajnika. Kod muškaraca se testosteron odreduje kod sumnje na smanjenu proizvodnju testosterona, npr hipogonadizam, terapija estrogenima, hormonske aberacije kod ciroze jetre.

Prolaktin – se sintetiše u laktotropnim celijama hipofize ali takode i izvan hipofize, pa stoga može delovati endokrino. Nedostatak prolaktina onemogucava razvoj mlecnog tkiva, do steriliteta i postoji nedostatak materinskog ponašanja. Povecanje koncentracije prolaktina dovodi do hipogonadizma, tako što sprecava delovanje FSH, i na LH nivou gonada.
Kortizol – hormon kore nadbubrega, koji je pod direktnom kontrolom ACTH;
ACTH – adrenokortikotropni hormon – luci ga prednji režanj hipofize pod kontrolom hipotalamusa;

SHBG – sex hormone binding globulin – je protein za koga su u plazmi vezani polni hormoni;

DHEA-S – dihidroksiepiandrosteron – je  muški polni hormon;
PAPP-a – pregnancy Associated Plasma Protein A – sintetiše ga posteljica;
Anti Milerov Hormon – se stvara u polnim žljezdama i veoma je znacajan tokom embriogeneze;
Inhibin A – je protein kojeg stvaraju posteljica i fetus;
Inhibin B – sintetišu  celije jajnika, te je to direktan pokazatelj aktivnosti jajnika, pre nego FSH;

Najčešći hormonski efekti:
- Stimulaciju ili inhibiciju rasta
- Pocetak ili sprecavanje apoptoza(programiranog odumiranja celije)
- Aktiviranja ili inhibicije imunog sistema
- Regulisanja metabolizma
- Pripreme za novu aktivnost (na primer, borbenosti, bežanja, parenja)
- Pripreme za novu životnu fazu (na primer pubertet, briga za potomstvo, menopauza)
- Kontrolisanje reproduktivnog ciklusa
- U dosta slucajeva, jedan hormon može regulisati proizvodnju i oslobadanje drugih hormona